24. 2. 2008

Pochod proti drogám: Možnosti a limity demokracie obmedziť právo na zhromažďovanie

Obmedzenie zhromažďovacieho práva patrí v súčasnosti medzi najčastejšie používané prostriedky (militantnej) demokracie pri stretoch s nepriateľmi demokracie, v súčasnosti najmä pri stretoch demokracie a krajnej pravice na Slovensku a v Českej republike. Jedná sa pritom o jeden z najkontroverznejších nástrojov ochrany demokracie (viď udalosti v Bruseli 11. septembra 2007, kde bola rozpustená demonštrácia proti islamizácii Európy), ktorého použitie je navyše výrazne determinované limitami, ktoré si sama demokracia stanovila, v snahe posytnúť maximálny priestor ústavným slobodám jednotlivca. Otázka, či a ako zákazať alebo rozpustiť verejné demonštrácie nepriateľov demokracie sa stáva kľúčovými námetom diskusií o ochrane demokracie už od zásahu slovenskej polície v Modre proti dvom stovkám prívržencov ultrapravice na manifestácii, ktorú organizovala Slovenská pospolitosť; ostatne, debata kontinuálne pokračovala i v prípade prvomájového pochodu Národního odporu v Brne, vrcholiac v ostatných týždňoch udalosťami v Prahe na výročie Krištáľovej noci či nezákonným zakázaním pochodu v Plzni, ktorý sa nakoniec uskutoční 1. marca 2008.

Video Slovenskej pospolitosti o prenasledovaní ultrapravice aj so zásahom v ModreNajnovšie sa možnosti a limity demokracie obmedziť zhromažďovacie právo diskutujú v súvislosti so snahou Národného odporu Slovensko organizovať verejné demonštrácie; je pritom nutné si v tejto súvislosti uvedomiť, že v prípade Národného odporu Slovensko sa v porovnaní so Slovenskou pospolitosťou nejedná o organizáciu, ktorá sa snaží aspoň navonok udržať v rámci ústavne-konformného spektra, ale naopak, o otvorene antisystémovú militantnú sieť na aktivistickej báze, ktorej jednoznnačným cieľom je nahradiť demokraciu nacionálne-socialistickým nedemokratickým režimom. Plánovaný pochod proti drogám, na ktorom bude Národný odpor zrejme participovať, je teda pre túto sieť možnosťou sebaprezentácie na verejnosti.

Ústava v súvislosti s právom na zhromažďovanie hovorí:

Čl. 28

(1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje.

(2) Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenia v demo-kratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy
.

Zhromaždenie teda nemusí byť povolené nijakým úradom, no musí byť vopred oznámené. Miestne úrady síce nepovolujú žiadne zhromaždenie, no na základe Zákona o zhromažďovacom práve ho môžu za istých okolností zakázať, v prípade, ak by účelom zhromaždenia bolo:

a) popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov;
b) dopúšťať sa násilia alebo hrubej neslušnosti;
c) inak porušovať ústavu a zákony.

Miestny úrad má navyše právo takto postupovať i v prípade,

Zhromaždenie, ktoré bolo oznámené a nebolo zakázané, môže byť rozpustené, ak sa podstatneodchýlilo od oznámeného účelu takým spôsobom, že v priebehu zhromaždenia nastali okolnosti, ktoré by odôvodnili jeho zákaz.

Otázka, či existujú možnosti demokracie pochod proti drogám, plánovaný na 14. marca 2008, zakázať, je skôr pre právnikov, no keďže pochod nahlásila fyzická osoba, Juraj Vaňo, ktorý je síce spájaný s Národným odporom, no pochod neorganizuje skupina samotná, a téma pochodu proti drogám nijakým spôsobom nezadáva príčinu na zákaz, je táto možnosť skôr len teoretická. Podľa môjho názoru by zákaz možný bol v prípade, keby nahlasovateľom pochodu bol samotný Národný odpor Nitra či Národný odpor Slovensko: v tomto prípade by sa totiž jednalo o pochod, ktorý bol spojený priamo so sieťou aktivistov hnutia, ktoré podnecuje rasovú a národnostnú neznášanlivosť, a teda by sa naň vzťahoval odsek, ktorý hovorí, že zhromaždenie sa zakáže, ak je jeho účelom

popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov

pričom v istom kontexte už samotná organizácia zhromaždenia takýmto hnutím môže byť považovaná za porušenie zákona. Mnohé naznačuje skúsenosť z Prievidze, kde miestna samospráva zakázala spomienkový pochod na vojnový Slovenský štát, pričom ako jeden z dôvodov uviedla, že


keďže v minulosti došlo počas akcií organizovaných týmto hnutím k šíreniu antisemitských a xenofóbnych myšlienok, existuje odôvodnený predpoklad, že účel zhromaždenia bude smerovať k popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv občanov pre ich národnosť, rasu , pôvod alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov

Pochod proti drogám, ktorý sa bude konať v Nitre 14. marca 2008, by teda pravdepodobne bolo možné zakázať v prípade, že by na ňom došlo k propagácii hnutia Národný odpor. Je totiž nutné si uvedomiť, že propagáciou hnutí smerujúcich k potláčaniu práv iných nemožno nazývať len hajlovanie či používanie nacistických symbolov; i propagácia hnutia Národný odpor, ktoré sa hlási k nacionálnemu socializmu a odstráneniu demokracie, by mohla byť podľa tohto zákona považovaná za trestnú. O tom, že na organizácii pochodu Národný odpor participuje, pravdepodobne nemá význam diskutovať; rovnako pravdepodobné je, že tak ako i v minulosti, i v tomto prípade na heslá ako Národný odpor, ulice sú naše príde. V tej chvíli však pochod pravdepodobne získa charakteristiky, pre ktoré je možné ho rozpustiť.

Žiadne komentáre: